Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA MB Marcinkevičiaus klinika pirmininko Mariaus Marcinkevičiaus

BENDROJI DALIS

 1. MB MB „Marcinkevičiaus klinika“, kodas 304229946, veikianti adresu – Asanavičiūtės 18, Vilniuje, yra privati medicinos įstaiga teikianti refleksoterapijos paslaugas.
 2. MB MB „Marcinkevičiaus klinika“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) bei įmonės nuostatais.
 3. MB Marcinkevičiaus klinika teikia ambulatorines mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 4. Šių taisyklių privalo laikytis visi MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojai, pacientai bei lankytojai.
 5. Pacientų kreipimosi į MB „Marcinkevičiaus klinika“ tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

MB „Marcinkevičiaus klinika“ DARBO LAIKAS

 • MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbo laikas:
 • pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
 • šeštadieniais nuo 9 val. iki 14 val., sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirba.
 • MB „Marcinkevičiaus klinika“ administracijos darbo laikas:
 • pirmadieniais – ketvirtadieniais – 9.00 – 17.00 val., pietų pertrauka 11.00-11.45 val.
 • penktadieniais 9.00-15.45 val., pietų pertrauka 11.00-11.45 val.
 • Informaciją apie darbo laiką galima taip pat galima rasti interneto svetainėje www.akupunkturosklinika.lt

PACIENTŲ KREIPIMOSI Į MB „Marcinkevičiaus klinika“ TVARKA

 1. Pacientai, besikreipiantys į gydytoją specialistą, registruojami MB „Marcinkevičiaus klinika“ registratūroje atvykę asmeniškai arba šiuo telefonu: +370868623301
 2. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą, adresą bei kontaktinį telefoną. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo pavardę.
 3. Laikoma, kad savanoriškai į MB „Marcinkevičiaus klinika“ dėl sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad MB „Marcinkevičiaus klinika“ specialistai jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras.
 4. Su savimi pacientui būtina turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 16 metų privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.
 5. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 6. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Registratūros darbuotojai apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.
 7. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į registratūrą ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko;
 8. Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

VALSTYBĖS LAIDUOJAMOS (NEMOKAMOS) IR MOKAMOS PASLAUGOS. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) nėra teikiamos.
 2. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas”. Būtinoji pagalba teikiama MB „Marcinkevičiaus klinika“ dirbančio personalo kompetencijos ribose.
 3. Teritorinė ligonių kasa MB „Marcinkevičiaus klinika“ atliekamų paslaugų nekompensuoja.
 4. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti  dirbančiam personalui. vilnius akupunktura
 5. Už suteiktas paslaugas pacientai privalo sumokėti patys. Už paslaugas pacientas sumoka MB „Marcinkevičiaus klinika“ patalpose esančioje kasoje, įmonės darbo valandomis. Visais atvejais sumokėjus už mokamas paslaugas, mokėtojui atiduodamas nustatytos formos pinigų apmokejimo kvitas. Pacientas turi teisę mokėti pavedimu arba pasirašyti vekselį tik jei tokį pageidavimą suderina su įmonės administracija. MB Marcinkevičiaus klinika turi teisę atsisakyti priimti mokėjimus pavedimu.

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS vilnius akupunktura

 1. Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.
 2. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 3. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministras.
 4. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
 5. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie MB „Marcinkevičiaus klinika“ teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama MB „Marcinkevičiaus klinika“ skelbimų lentose, registratūroje, interneto svetainėje.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. vilnius akupunktura
 7. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu, sveikatos priežiūros specialistas pagrįstu paciento prašymu per 15 (penkiolika) darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įmonės vadovas.
 8. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti.
 9. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojai nedelsdami praneša teisėsaugos institucijoms.
 10. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas dėl objektyvių priežasčių yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų, tuomet būtina kiek įmanoma nepakenkti paciento interesų ir teikti pagalbą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.
 11. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. vilnius akupunktura
 12. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su MB „Marcinkevičiaus klinika“ vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais nustatytais dokumentais, kurios yra viešai prieinamos MB „Marcinkevičiaus klinika“ informaciniuose stenduose, interneto svetaibėje ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
 13. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su MB „Marcinkevičiaus klinika“ specialistais ir darbuotojais. vilnius akupunktura
 14. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus Būtinosios medicininės pagalbos teikimo atvejus. vilnius akupunktura
 15. Pacientas privalo vykdyti specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 16. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais.
 17. Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti gresmę savo ir aplinkinių atžvilgiu. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
 18. Pacientui draudžiama MB „Marcinkevičiaus klinika“ teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.
 19. Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis MB „Marcinkevičiaus klinika“ tarnybinėse patalpose.
 20. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos. vilnius akupunktura
 21. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti MB „Marcinkevičiaus klinika“ patalpose.
 22. Pacientas privalo tausoti MB „Marcinkevičiaus klinika“ turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 23. Apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti registratūros darbuotoją.
 24. Pacientas gydančiajam gydytojui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan.
 25. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo patvirtinti pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas. vilnius akupunktura

PACIENTO SUTIKIMAI, JŲ ATSISAKYMAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS, KAI NĖRA PACIENTO SUTIKIMO

 1. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti. Jis bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
 2. Pacientui davus sutikimą teikti sveikatos priežiūros paslaugas, o vėliau atsisakius konkrečių diagnostikos ir/ar gydomųjų veiksmų ir/ar sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrai, paciento valią (sprendimą) gydytojas įrašo į medicinos dokumentus. Šį įrašą pasirašo pacientas (arba jo įstatyminis atstovas). vilnius akupunktura
 3. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojai privalo neviršyti savo kompetencijos ribų. vilnius akupunktura
 4. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią.
 5. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje.
 6. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo sutikimas.

BENDROSIOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS vilnius akupunktura

 1. MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbas organizuojamas darbo taisyklių nustatyta tvarka, Vidaus darbo taisyklėse numatyta bendra darbuotojų vidaus tvarka, darbo organizavimas, darbo sutarčių sudarymas bei nutraukimas, atostogų suteikimo tvarka, darbo saugos klausimai, drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, darbuotojų teisės ir pareigos bei kitos nuostatos. Darbuotojai privalo laikytis šių įmonės vadovo patvirtintų įsakymų ir tasiyklių:
 • DARBUOTOJŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS TAISYKLĖS
 • APLINKOS PAVIRŠIŲ VALYMO IR DEZINFEKCIJOS TAISYKLĖS vilnius akupunktura
 • SKALBINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 • RANKŲ HIGIENA
 • MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
 1. MB „Marcinkevičiaus klinika“ patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
 2. MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojams, pacientams ir lankytojams draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, rūkyti MB „Marcinkevičiaus klinika“ patalpose.
 3. MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.
 4. MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys (pacientai, juos lydintys asmenys ir pan.) būtų tik darbuotojui esant.
 5. Visuomenės informavimo priemonių atstovai norintys filmuoti ir/ar fotografuoti MB „Marcinkevičiaus klinika“ patalpose privalo tai suderinti su MB „Marcinkevičiaus klinika“ administracija. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti ir/ar fotografuoti MB „Marcinkevičiaus klinika“ ar jos teritorijoje gali tik raštu informavę MB „Marcinkevičiaus klinika“ administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

 1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojo, pacientas gali kreiptis į klinkos, vadovą ir žodžiu prašyti išspręsti susiklosčiusią situaciją.
 2. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į MB „Marcinkevičiaus klinika“ pirmininką, laikydamasis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. MB „Marcinkevičiaus klinika“ pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.
 3. Jeigu paciento netenkina MB „Marcinkevičiaus klinika“ administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Paciento skundas registruojamas administracijoje, Prašymų, skundų ir pareiškimų registravimo žurnale ir tiriamas.
 5. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami. vilnius akupunktura

 

INFORMACIJOS PACIENTUI IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKA vilnius akupunktura

 1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, slaugą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.
 2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas, apie tai įrašant ligos istorijoje. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 4. Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą, slaugą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.
 5. Teisę gauti informaciją apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 6. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 7. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

vilnius akupunktura

ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Asmens sveikatos istorijos, yra MB „Marcinkevičiaus klinika“ dokumentai ir yra saugomi MB „Marcinkevičiaus klinika“ patalpose ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.
 2. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami MB „Marcinkevičiaus klinika“ lėšomis. Pacientams ar jų atstovams piktnaudžiaujant šia teise, MB „Marcinkevičiaus klinika“ administracija turi teisę imti mokestį už papildomų kopijų padarymą. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas apie jų gydymąsi, kreipiasi į MB „Marcinkevičiaus klinika“ registratūrą arba administraciją.

PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 1. Už paciento brangius  daiktus bei pinigus MB „Marcinkevičiaus klinika“ personalas neatsako.
 2. MB „Marcinkevičiaus klinika“ administracija rekomenduoja einat į procedūras nesinešti su savimi dirbinių iš brangiųjų metalų, didelių pingų sumų ir kitų vertingų daiktų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems MB „Marcinkevičiaus klinika“ darbuotojams, pacientams ir lankytojams.

Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta Poliklinikos skelbimų lentose arba interneto svetainėje www.akupunkturosklinika.lt

 

Tvirtinu

MB „Marcinkevičiaus klinika“ pirmininkas                                                           Marius Marcinkevičius

 

Vilnius 2016 m. rugpjūčio 19 d.

 

vilnius akupunktura